Privacyverklaring van de Horizon vrijgezellen

(N.a.v. Europese verordening inzake de wet op de privacy)

De Horizon vrijgezellen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, uw privacy wordt door ons gerespecteerd.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. De Horizon houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• vragen om uw schriftelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De Horizon is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer U, na het lezen van deze verklaring nog vragen heeft, kan U deze stellen via e-mail: conaert.gerard@telenet.be.

Uw persoonsgegevens worden door de Horizon verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van De Horizon.
• Het versturen van uitnodigingen.
Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij van u de volgende persoonsgegevens:
• Naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoon- of gsmnummer en e-mailadres.
• Deze gegevens worden door u doorgegeven en verzameld, verwerkt en bewaard door Gerard, Sonja en Adela.
• Bij sommige activiteiten kan u van ons een e-mail ontvangen om u op de hoogte te brengen.
• De foto’s die tijdens de activiteiten genomen worden zijn enkel voor het fotoboek dat door alle leden mag ingekeken worden.
• De Horizon zal deze persoonsgegevens niet delen aan derden, tenzij u, als betrokken persoon, ons daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
• De gegevens zullen bijgehouden worden tot 5 jaar na het lidmaatschap van betrokkene. De periode van 5 jaar vervalt op uitdrukkelijk verzoek van het betrokken ex-lid.

Beveiliging van uw persoonsgegevens.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens De Horizon van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Uw rechten omtrent uw gegevens:
• U heeft het recht tot inzage en correctie van uw persoonsgegevens.
• Verwijdering van uw gegevens zal enkel mogelijk zijn bij het einde van uw lidmaatschap na een periode van 5 jaar gezien, dit is een wettelijke periode.
• Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u, direct aan een andere partij.
Organiseren van activiteiten:
• Als iemand een activiteit of wandeling organiseert gaat hij/zij ermee akkoord dat zijn/haar naam en gsm-, telefoonnummer op het programma vermeld wordt. Dit programma verschijnt ook op onze website: www.dehorizonvrijgezellen.be

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
Elke wijziging in deze privacyverklaring wordt altijd doorgegeven aan u via mail of persoonlijk.

U WORDT GEACHT ZICH TE HOUDEN AAN DEZE VERKLARING (WETGEVING). WANNEER ER GEGEVENS GELEKT RAKEN DOOR EEN VAN DE LEDEN, KUNNEN ZIJ HIERVOOR HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN. ER IS IN DERGELIJK GEVAL, EEN MELDINGSPLICHT AAN DE PRIVACY COMMISSIE. (Dit is ter “beveiliging van uw persoonsgegevens”).

ALLE LEDEN VAN DE HORIZON WORDEN GEACHT, KENNIS TE HEBBEN GENOMEN VAN DEZE PRIVACY VERKLARING EN ZICH HIERMEE AKKOORD TE VERKLAREN.

U KAN SLECHTS LID WORDEN NA AANVAARDING EN ONDERTEKENING VAN DEZE VOORWAARDEN.